top of page
오라니어 딜렌부르크 28cm 멀티웍.jpg

오라니어 딜렌부르크 28cm 멀티웍

볶음만 하는 웍 NO! 찜요리, 저수분, 저유요리까지

가능한 통5중 멀티웍입니다.

  • 내용량 : 28cm (5L)

  • 재질 : 코퍼코어 스테인레스

  • 렌탈가 : 600,000원                                                               

​브랜드 : ORANIER

오라니어 딜렌부르크 28cm 멀티웍 2.jpg
bottom of page